Registerbeskrivning

1. Personuppgiftslagen 523/1999 10§ och 24§ Uppdaterad: 14.5.2018
Fresh Servant Oy Ab:s Registerbeskrivning för kundregister
Register: Kundregister

2. Registeransvarig
Fresh Servant Oy Ab (FO-nummer 1015502-2),
Fresh Sallad & Deli Oy Ab (2660819-6), Fresh ServiceGrossist Oy Ab (2660701-1)
Bärholmsvägen 12, 68870 EDSEVÖ

3. Kontaktperson för registerärenden
Senior Controller Joakim Mether
Bärholmsvägen 12, 68870 EDSEVÖ

4. Användningsändamål och innehåll
De uppgifter som samlas när kundförhållandet inleds används för orderhantering och för underhåll av kundförhållandet såsom fakturering, information och marknadsföring.
Uppgifter som samlas är kundens namn, FO-nummer, adress, kontaktpersoner, telefonnummer, epostadress, faktureringsadress och kreditvärdighet.

Uppgifter som inte längre behövs för koncernen Fresh Servant Oy Ab: s räkning eller för uppehållandet av kundrelationen raderas enligt rutinerna för radering av personuppgifter.

5. Överlåtelse av personuppgifter och information huruvida uppgifter översänds till stater utanför EU eller EES
De uppgifter kunden gett kan överlåtas till bolag som hör till koncernen Fresh Servant Oy Ab och koncernen Fresh Servant Oy Ab:s samarbetspartners då det är nödvändigt för skötseln och underhållet av kundrelationen eller för att kontakta kunden.
Uppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES.

6. Registeranvändning och skydd av registeruppgifterna
Uppgifterna sparas i den registeransvariges datasystem och skyddas med hjälp av operativsystemets säkerhetsprogramvara. Registeranvändning förutsätter personligt användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord ges enbart åt registeransvariges anställda och enbart då den anställdes befattning och arbetsuppgifter så kräver. Registeruppgifterna förvaras i låsta och skyddade utrymmen.

7. Barns personuppgifter
Fresh Servant Oy Ab samlar inte medvetet personuppgifter för barn under 15 år. Om ett barns förmyndare upptäcker att barnet överlämnat sina personuppgifter kan uppgifterna tas bort från registret genom kontakt till registeransvariges kontaktperson som nämns i punkt 3.

8. Granskning och korrigering av personuppgifter
Den registrerade har rätt att granska och vid behov korrigera sina uppgifter i registret. Begäran om granskning av uppgifter skall sändas skriftligen fritt formulerad och undertecknad till adressen: Fresh Servant Oy Ab/granskning av personuppgifter, Bärholmsvägen 12, 68870 EDSEVÖ.